(1)
Nur Kholis bin Kurdian. TIPOLOGI KITAB RIYADLUSH SHALIHIN DALAM KODIFIKASI HADITS. amj 2013, 1, 1-24.